up
down
מיון וקטלוג
בתהליך זה נמיין את החפצים הנחוצים לנו ונבדוק האם הם מונחים במקום הנכון והמתאים ביותר. נקטלג ונקבץ את הבגדים והחפצים לפי שיטת הארגון של "סידהרתא" – שיטה הגיונית אינטואיטיבית שנשמרת בקלות לאורך זמן.
את החפצים, בהם כבר אין לנו צורך, אפשר יהיה לתרום למחסן העירוני למעוטי יכולת.
בסיום התהליך תחושו שהורדתם מעליכם עול כבד – עול החפצים שההעמיסו והכבידו על הבית ועל ההרגשה הכללית.